Video eerste uitzet in 2021

Video verslag van de eerste uitzet die tot stand is gekomen door de overeenkomst tussen Sportvissrij Oost Nederland en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

Info Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is net als de andere waterschappen voorstander van een meerjarenplan voor de uitzettingen, nu de Unie van Waterschappen ons plan heeft overgenomen. In overleg met Sportvisserij Oost-Nederland en karpervissers uit de regio zijn de in het werkgebied van waterschap WDOD voor karpervissers belangrijke federatieve water in kaart gebracht. Deze wateren zijn ondergebracht in een aanvraag die in 2019 is ingediend. In deze aanvraag moesten toch nog de laatste wijzigingen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) worden meegenomen. Dit was een tegenvaller, waardoor er in 2019 niet is uitgezet. Het nieuwe plan ligt nu ter goedkeuring bij het waterschap. In het najaar van 2020 hopen we de toestemming te hebben om te beginnen met de uitzettingen. Separaat wordt toestemming gevraagd aan de visstandbeheercommissie (VBC) Reest en Wieden als visrechthebbende voor uitzettingen op visplas Onna. Deze aanvragen hebben ook zeker prioriteit, omdat De KSN regio Zwolle steeds vaker verzoeken krijgt voor uitzettingen in de kop van Overijssel. De vangsten vallen tegen en die zijn verklaarbaar. Veel federatieve wateren hebben een verouderd karperbestand en inherent daaraan een hoger jaarlijks sterftepercentage dan gemiddeld.